Algemene voorwaarden Hubro Handel
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij 
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat 
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in 
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere 
overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer 
bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere 
derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op 
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze 
webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde 
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien 
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) 
werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, 
inclusief BTW, exclusief eventuele belastingen of andere 
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot 
levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het 
genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt. 
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het 
bestelproces. 
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode 
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te 
annuleren.
3.5 U betaalt bij bestellen altijd de verschuldigde verzendkosten, indien u ervoor kiest om de bestelling op
het vestigingsadres af te halen zijn er geen verzendkosten verschuldigd. 
Artikel 4. Levering 
4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding 
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de 
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de 
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat 
noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de 
producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane 
grond. 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond 
van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico 
ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over. 
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de 
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan 
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, 
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd 
kennis te geven. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, 
heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te 
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het 
recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te 
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de 
verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de 
verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen 
voor uw rekening komen. 
6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden 
van onze leverancier. 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie 
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van 
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander 
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze 
webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze 
webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van 
opzet of grove schuld van onze webshop . 
Artikel 8. Overmacht 
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in 
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op 
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is 
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop 
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens 
de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
Artikel 9. Diversen 
9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop 
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop 
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden 
gezonden. 
9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog 
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht 
doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel 
toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere 
overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk 
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden 
vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare 
vergelijkbare bepaling. 
9.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te 
maken van derden. 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter in Nederland.